Dofinansowanie na robotyzację z ProCobot

Dofinansowanie na robotyzację

Dowiedz się czy Twoja firma ma szansę uzyskać dofinansowanie na robotyzację z programu PARP Przemysł 4.0!

dofinansowanie na robotyzacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), uruchomiła pilotażowy program wsparcia rozwoju przemysłu. Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

ProCobot wierzy w ideę przemysłu oraz szerzy ją niezmiennie od blisko 10 lat. Inicjatywa PARP przyczyni się do przyśpieszenia decyzji o robotyzacji, która czeka nas w najbliższych latach, a powinniśmy rozpocząć procesy transformacji już teraz. 

Wraz z naszymi profesjonalistami z branży, będziesz mógł porozmawiać i przeanalizować możliwości Twojego zakładu:

  • Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
  • Jakie technologie mogą być dofinansowane?
  • Jaki poziom wsparcia możesz uzyskać?

Zrobimy analizę czy Twoja firma kwalifikuje się do projektu. Odpowiedź uzyskasz od razu od naszego eksperta lub zostaw dane w formularzu, to skontaktujemy się niezwłocznie - https://www.procobot.com/lp/dofinansowanie-na-robotyzacje/

Dowiedz się czy Twój zakład ma szansę uzyskać dofinansowanie na robotyzację!

NA CO?

W pilotażu Przemysł 4.0 grant mogą otrzymać projekty, które polegają na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. W ramach projektu mogą być dofinansowane zakupy związane z następującymi technologiami, stanowiącymi warstwę bazową dla planowanych przemian:

✓ Big Data oraz działania związane z analizą danych;

✓ Roboty przemysłowe;

✓ Przemysłowy Internet rzeczy;

✓ Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyberfizycznych (CPS);

✓ Cyberbezpieczeństwo;

✓ Chmura obliczeniowa;

✓ Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;

✓ Sztuczna inteligencja;

✓ Blockchain;

✓ Druk addytywny (druk 3D).

DLA KOGO? (WARUNKI DO SPEŁNIENIA ŁĄCZNIE)

✓ Przedsiębiorcy zatrudniający min. 10 pracowników i nie więcej niż 250 osób (mali i średni)

✓ Przedsiębiorcy prowadzający prowadzący działalność produkcyjną (potwierdzone wpisem w PKD)

✓ Przedsiębiorcy, którzy w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.

✓ Przedsiębiorcy posiadający „mapę drogową” (patrz niżej)

POZIOM WSPARCIA

Maksymalna wartość grantu: 800 tys. zł, Maksymalna intensywność wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych.

KOSZTY KWALIFIKOWANE:

✓ Koszty usługi polegającej na opracowaniu „mapy drogowej” (refundacja poniesionego kosztu) – max. 100.000 zł

✓ Koszty usług doradczych związanych z wdrożeniem „mapy drogowej” (max. 50% dofinansowania)

✓ Koszty zakupu maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji (od 35% do 70% w zależności od lokalizacji projektu (pomoc regionalna) lub 85% w ramach pomocy de minimis))

✓ Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

DODATKOWE PUNKTY

1. Projekt ma istotne znaczenie dla funkcjonowania Wnioskodawcy. Jego wdrożenie będzie miało znaczący wpływ na obecne procesy funkcjonujące w firmie

2. Projekt ma istotne znaczenie dla pracowników Wnioskodawcy lub dla klientów lub dla dostawców Wnioskodawcy

3. Projekt ma istotny wpływ na stopień zastosowania technologii Przemysł 4.0 w działalności produkcyjnej.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego we wniosku o dofinansowanie;

2. Okres realizacji projektu nie może wykraczać 30 września 2023 r.


CO TO JEST „MAPA DROGOWA”?

Plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, jakie powinny być wprowadzone w przedsiębiorstwie, aby przeszło transformację w kierunku Przemysłu 4.0.
Mapa drogowa musi uwzględniać minimalny zakres obszarów obowiązkowych, tj.:

I. W części diagnostycznej:

1. Ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa zawierającą: podstawowe dane organizacji, analizę zasobów ludzkich, procesów produkcyjnych, zasobów technicznych, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem i ogólnej strategii marketingowej, charakterystykę realizacji procesów komunikacji z podwykonawcami/dostawcami zawierającą informacje dotyczące stopnia informatyzacji i cyfryzacji wymienianych obszarów,

2. Charakterystykę otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej w relacji do przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

3. Charakterystykę produktów przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem aspektu ich dojrzałości cyfrowej.

4. Charakterystykę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych oraz informacje o działaniach zmierzających do zmiany modelu pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych.

5. Identyfikację, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału (działań/procesów) w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, z wyszczególnieniem działalności produkcyjnej i pozostałej,

6. Ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa (ze wskazaniem metodologii według której ocena została dokonana) – diagnozę stanu obecnego i opis stanu docelowego w wybranych obszarach działalności firmy pod kątem cyfryzacji. Ocena powinna odnosić się do takich aspektów jak m.in. technologia produkcji, poziom automatyzacji i robotyzacji procesów, cyfryzacja produktów i procesów – produkcyjnych i pozaprodukcyjnych (sprzedażowych, magazynowych, dystrybucyjnych, marketingowych, HR itp.), integracja danych w firmie, cyberbezpieczeństwo, strategia cyfrowa, przywództwo, kultura organizacji, zarządzanie kompetencjami pracowników

7. Wnioski i plan dalszych działań.


II. W części dotyczącej wdrożenia

1. Charakterystykę inwestycji

a. opis zaplanowanej inwestycji jako elementu wdrażania strategii cyfrowej w szczególności w zakresie działalności produkcyjnej (cel, efekt, charakterystyka rozwiązania, wskazanie technologii kluczowych Przemysłu 4.0 planowanych do wykorzystania we wskazanym rozwiązaniu – BigData oraz działania związane z analizą danych, roboty przemysłowe, przemysłowy internet rzeczy, integracja technologii informatycznych i operacyjnych, tworzenie systemów cyberfizycznych, cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, blockchain, druk addytywny),

b. analiza kosztów wdrożenia, korzyści z wdrożenia i potencjalne ryzyka,

c. określenie celów transformacji cyfrowej oraz mierników ich efektywności, z wyszczególnieniem działalności produkcyjnej,

d. uzasadnienie strategiczne wybranej inwestycji jako etapu wdrażania kompleksowej strategii cyfryzacji,

e. uzasadnienie finansowe wybranej inwestycji – m.in. wskaźniki efektywności, ROI;


2. Plan wdrożenia (zadania, działania, KPI, czas realizacji);

3. Planowane źródła finansowania

 

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0.

 

Źródło: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/420/Regulamin-naboru.pdf